Algemene voorwaarden Plug&Pay BV

A.    Algemene bepalingen 


Artikel 1 – Definities

1.1. Plug&Pay: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “Plug&Pay” de besloten vennootschap Plug&Pay B.V.

1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie Plug&Pay B.V. een Overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: De door Plug&Pay te verlenen diensten, zoals beschreven op www.Plug&Pay.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser, uitsluitend met het doel de Website op te zetten en te onderhouden, en eventueel de hosting van de Website.

1.4 Overeenkomst: De Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Plug&Pay en Licentienemer op grond waarvan Plug&Pay aan Licentienemer Diensten verleent of goederen levert.

1.5 Systeem: Door Plug&Pay beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een Website), schrijfruimte en de Website waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent.

1.6 Website: De door Licentienemer beheerde Website op basis van het Systeem van Plug&Pay.

1.7 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden 


Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Plug&Pay en op alle met Plug&Pay gesloten Overeenkomsten waarbij Plug&Pay goederen en/of Diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Licentienemer levert.

2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Licentienemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Licentienemer gaat deze Overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 Plug&Pay is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Plug&Pay tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

2.6 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

2.7 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Plug&Pay en Licentienemer treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 


Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen van Plug&Pay zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Licentienemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Plug&Pay verstrekte gegevens waarop Plug&Pay zijn aanbieding heeft gebaseerd. 

3.2 De Overeenkomst tussen Plug&Pay en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van Plug&Pay.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.

3.3 Plug&Pay heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

3.4 Licentienemer benoemt ten minste één contactpersoon. Licentienemer zorgt ervoor dat één contactpersoon beschikbaar is tijdens normale kantooruren. Een verandering met betrekking tot een contactpersoon moet terstond worden meegedeeld aan Plug&Pay.


Artikel 4 – Licentie

4.1 Plug&Pay is exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit het Systeem en gerelateerde software.

4.2 Alle rechten van intellectueel eigendom op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Licentienemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apperatuur, opleiding-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Plug&Pay, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. 

4.3 Plug&Pay verleent aan Licentienemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst slechts gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Licentienemer kan geen aanspraak maken op de in artikel 4.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten.

4.4 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook terbeschikking van een derde te stellen.

4.5 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

4.6 Licentienemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, website, databestanden, apperatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen. 

4.7 Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Plug&Pay steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan Licentienemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Licentienemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4.8 Licentienemer zal zich onthouden van het moduleren, aanpassen, doorontwikkelen of reverse engineering van het intellectueel eigendom

4.9 Plug&Pay is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. 

4.10 Zonder toestemming van Plug&Pay is het Licentienemer verboden de door Plug&Pay verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.


Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van 1 jaar geldt. 

5.2 De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Licentienemer of Plug&Pay de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 7 kalenderdagen voor het einde van de desbetreffende periode.

5.3 De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

5.4  Licentienemer zal zich na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Plug&Pay verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van opzegging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

5.5  Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Licentienemer of een door Licentienemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst. 

5.6 Plug&Pay en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; 

 • indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 
 • Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; 
 • Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Plug&Pay haar activiteiten staakt of liquideert.


5.7 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: 

 • openstaande betalingen; 
 • intellectuele eigendomsrechten; 
 • aansprakelijkheid.


Artikel 6 – Rechten en plichten Plug&Pay

6.1 Plug&Pay spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Wij vragen u om ons per direct op de hoogte te stellen als het Systeem een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan [email protected].

6.2 Plug&Pay zal zich naar beste kunnen inspannen zijn Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Licentienemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van Plug&Pay worden uitgevoerd op basis van een in- spanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Licentienemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven. 

6.3 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Licentienemer zal Plug&Pay steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde Diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Plug&Pay aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Plug&Pay zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door Licentienemer te leveren tegenbewijs zal de door Plug&Pay gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

6.4 Plug&Pay is niet betrokken bij de inhoud van de Website van Licentienemer, Plug&Pay is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en Diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

6.5 Plug&Pay behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. Plug&Pay zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.6 Plug&Pay kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Plug&Pay.

6.7 Plug&Pay verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Plug&Pay. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.8 Data die wordt gehost door Plug&Pay is opgeslagen binnen de Europese Unie. Plug&Pay spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet. 


Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

7.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken voor het opzetten van één Website. Plug&Pay stelt aan Licentienemer op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicen- tieerbaar. De verplichting tot terbeschikkingstelling door Plug&Pay en het gebruiksrecht van Licentienemer strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van Licentienemer strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan Licentienemer ter beschikking gesteld, ook niet indien Licentienemer bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

7.2 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten. Licentienemer zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven. Licentienemer mag de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Licentienemer zal de programmatuur niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a- Service’ (SaaS) of ‘outsourcing’.

7.3 Plug&Pay is nimmer verantwoordelijk voor het maken van backups van de gegevens van Licentienemer. Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Website.

7.4 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van Plug&Pay door te geven.

7.5 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Plug&Pay mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:

 • geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
 • geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
 • niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
 • zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
 • geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
 • niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
 • zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
 • alle aanwijzingen van Plug&Pay die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.


7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Plug&Pay zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst direct zonder voorafgaande aankondiging op te zeggen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Plug&Pay tot enige schadevergoeding is gehouden.

7.7 Indien een Licentienemer door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met Plug&Pay.

7.8 Bij overstap van een ander platform is de Licentienemer verantwoordelijk voor het instellen van redirects van oude URL’s naar nieuwe (Plug&Pay) URL’s, opdat de SEO waarde van de oude URL’s bewaard blijft.

7.9 Licentienemer is in voorkomende gevallen verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrators.

7.10 Het is Licentienemer nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. 

7.11 Licentienemer zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Plug&Pay uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Licentienemer zal op eerste verzoek van Plug&Pay toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. Plug&Pay zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij Plug&Pay verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen. 

7.12 Partijen zijn het er over eens dat de tussen partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

7.13 Plug&Pay is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande Plug&Pay gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de programmatuur te verlenen, kan Plug&Pay verlangen dat Licentienemer daarvoor een separate schriftelijke Overeenkomst aangaat.


Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door Plug&Pay opgegeven of met Plug&Pay overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld. Indien Licentienemer volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Plug&Pay hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst . Met betrekking tot de door Plug&Pay verrichte prestaties en de daarvoor door Licentienemer verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Licentienemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Plug&Pay tot het leveren van tegenbewijs.

8.2 Plug&Pay is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Plug&Pay kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Plug&Pay genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4 Licentienemer komt, met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen, geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de Diensten.

8.5 Indien Plug&Pay een Dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Plug&Pay geldende regeling.


Artikel 9 – Betaling

9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.).

9.3 Plug&Pay heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, direct in verzuim zijn en over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Licentienemer onverlet.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Plug&Pay, bij gebreke van tijdige betaling, gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 Plug&Pay heeft te allen tijde het recht de Website uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7Licentienemer dient indien hij/zij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Plug&Pay. 

9.8 Voor zover de diensten zien op het aanbieden van een betaalmethode worden deze diensten aangeboden door Mollie B.V., en tevens uitgevoerd door Mollie B.V.(de zogenaamde ‘Diensten aangeboden door Derden’). Lidentienemer verklaart zich hiermee bekend en akkoord.

9.9. In geval van Diensten aangeboden door Derden, zoals bedoeld in lid 8 van dit artikel, gaat Licentienemer bij acceptatie van een aanbod een directe overeenkomst aan met de betreffende derde.

9.10. Ter zake (dergelijke, in het vorige artikellid genoemde) Diensten aangeboden door Derden komt geen Overeenkomst tot stand voor de betaaldienstverlening tussen Plug&Pay en Licentienemer, maar tussen de betreffende Derde en Licentienemer. Plug&Pay is dus geen partij bij de hiervoor bedoelde overeenkomst.

9.11. Plug&Pay is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die Licentienemer lijdt verband houdend met (de uitvoering van) de overeenkomst ter zake Diensten aangeboden door Derden.


Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 Plug&Pay zal zich naar beste vermogen inspannen fouten, die gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Plug&Pay zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering zijn ontvangen. Plug&Pay staat er niet voor in dat de programmatuur geschikt is voor het feitelijk en/of beoogde gebruik. Plug&Pay garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Licentienemer is ontwikkeld, anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Plug&Pay volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. De herstelverplichting vervalt indien Licentienemer zonder schriftelijke toestemming van Plug&Pay wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.

o    Herstel van fouten geschiedt op een door Plug&Pay te bepalen locatie en wijze. Plug&Pay is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

10.2 Plug&Pay is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

10.3 Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van Plug&Pay en gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer. 

o    Indien Plug&Pay op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Plug&Pay staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. De door of vanwege Plug&Pay aan Licentienemer verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Licentienemer als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Licentienemer kenbaar worden gemaakt. Plug&Pay is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Licentienemer zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirusprogrammatuur in werking hebben.

10.4 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt Licentienemer de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Plug&Pay op grond van de garantieregeling. Licentienemer dient de geleverde Dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. In voornoemd geval zal de programmatuur bij de aflevering of, indien een door Plug&Pay uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door Licentienemer.

10.5 Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met Plug&Pay opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Plug&Pay. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.6 Het is niet toegestaan om de Overeenkomsttussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de contractsperiode is het mogelijk om de Overeenkomst, zonder kosten, stop te zetten conform artikel 5.

10.7 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

10.8 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Licentienemer zal Plug&Pay steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

10.9 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Plug&Pay aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Plug&Pay zijn gelegen, buiten beschouwing gelaten. Behoudens door Licentienemer te leveren tegenbewijs zal de door Plug&Pay gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.


Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Indien Plug&Pay bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueel eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Licentienemer ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Licentienemer, tast dit het recht of de mogelijkheid van Plug&Pay niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectueel eigendom het recht van Plug&Pay aan om, ten behoeve van zichzelf of een derde, ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Licentienemer zijn of worden gedaan.

11.2 Alle rechten van intellectueel eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Licentienemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Plug&Pay, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Licentienemer verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Licentienemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

11.3 Licentienemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijk karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

11.4 Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Plug&Pay steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan Licentienemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Licentienemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

11.5 Licentienemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Plug&Pay van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Licentienemer vrijwaart Plug&Pay tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde. 

11.6 Plug&Pay is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met Licentienemer is overeengekomen.

11.7  Het is Licentienemer niet toegestaan om de Dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van Plug&Pay wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Licentienemer overeengekomen garantieverplichting of vrijwaring, is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt alleen zaakschade verstaan. Niettegenstaande enige andere bepaling, is de aansprakelijkheid van Plug&Pay jegens Licentienemer uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Plug&Pay in voorkomend geval uitkeert. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Plug&Pay voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 50.000 (vijftigduizend Euro) bedragen.

12.2 De aansprakelijkheid van Plug&Pay voor indirecte schade waaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Licentienemer, schade verband houdende met het gebruik van door Licentienemer aan Plug&Pay voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Licentienemer aan Plug&Pay voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Plug&Pay verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

12.3 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Plug&Pay.

12.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Licentienemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Plug&Pay meldt, doch uiterlijk twaalf (12) dagen na het ontstaan van de schade. Iedere vordering tot schadevergoeding door Plug&Pay vervalt door het niet tijdig melden van de schade danwel door het enkele verloop van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Licentienemer vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

12.5 Licentienemer vrijwaart Plug&Pay voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Licentienemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Plug&Pay geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Licentienemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

12.6 Het bepaalde in dit artikel, evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Plug&Pay zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

12.7 Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals onze externe (hosting) providers, data opslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van Plug&Pay, zijn niet aan Plug&Pay toerekenbaar en Plug&pay is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door deze tekortkomingen


Artikel 13 – Termijnen

13.1. Plug&Pay spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Plug&Pay genoemde of tussen partijen overeengekomen data, gelden steeds als streefdata, binden Plug&Pay niet en hebben steeds een indicatief karakter.

13.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Plug&Pay en Licentienemer in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

13.3 In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Plug&Pay wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Licentienemer Plug&Pay schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Licentienemer Plug&Pay een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Plug&Pay in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

13.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Plug&Pay gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Licentienemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.5 Plug&Pay is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen, of indien Licentienemer zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Licentienemer nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.


Artikel 14 – Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst 

14.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Licentienemer en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Licentienemer of een door Licentienemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

14.2 Indien Licentienemer op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. 

14.3 Bedragen die Plug&Pay vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Plug&Pay ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14.4 Indien een Overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Plug&Pay zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

14.5 Licentienemer is niet gerechtigd een Overeenkomst van opdracht, welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

14.6 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Plug&Pay kan de Overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Licentienemer direct of indirect wijzigt. Plug&Pay is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval Licentienemer onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Licentienemer tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van Licentienemer tot toegang en/of gebruik van de Diensten van Plug&Pay, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Plug&Pay vereist is.


Artikel 15 – Overmacht

15.1 Plug&Pay is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

o    een tekortkoming van externe (hosting) providers, data opslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van Plug&Pay;

o    onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;

o    belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;

o    werkstakingen;

o    brand;

o    ongeval of ziekte van personeel;

o    Denial of Services (DoS) aanvallen;

o    door Plug&Pay onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Plug&Pay afhankelijk is;

o    algemene vervoersproblemen;

o    Epidemie of Pandemie;

o    overmacht van toeleveranciers van Plug&Pay;

o    overheidsmaatregelen.

15.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst op te zeggen zonder dat Plug&Pay tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn

15.3 Indien Plug&Pay door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.


Artikel 16 – Advisering

16.1 Alle door Plug&Pay gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Plug&Pay verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Plug&Pay te leveren Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Plug&Pay verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Plug&Pay verleent daarbij geen enkele garantie.

16.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Plug&Pay is Plug&Pay niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Plug&Pay tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Plug&Pay.


Artikel 17 – Domeinregistratie

17.1 De Overeenkomst inzake de registratie van het domein wordt rechtstreeks tussen Licentienemer en de toekennende instantie of de registrator geëffectueerd.Plug&Pay is geen partij bij enige Overeenkomst inzake de registatie van het domein. 

17.2 De top level domeinen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor iedere top level domein gelden verschillende toekenningvoorwaarden. Licentienemer is gehouden om de voorwaarden van de betreffende instanties na te leven.

17.3 Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen, vergkrijgen en behouden van de domeinnaam en dient zelf zorg te dragen voor de doorverwijzing van deze domeinnaam naar de Software van Plug&Pay.

17.4 De voor registratie van top level domeinen benodigde gegevens worden in een geautomatiseerde procedure naar de desbetreffende toewijzingsinstanties doorgezonden. Licentienemer kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan, wanneer de Dienst onder het gewenste domein beschikbaar is gesteld. Een garantie voor toewijzing van gewenste of bestelde domeinen kan niet worden verstrekt. 

17.5 Plug&Pay aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door Licentienemer beoogde resultaten. Licentienemer is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Plug&Pay gebruikelijke tarieven, verschuldigd. Plug&Pay staat er niet voor in dat een door Licentienemer gewenste domeinnaam aan Licentienemer wordt toegekend.


Artikel 18 – Privacy

18.1 Plug&Pay respecteert de privacy van Licentienemer. Plug&Pay zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring en verwerkersvoorwaarden die op de website van Plug&Pay is in te zien. De privacyverklaring en verwerkersvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

18.2 Plug&Pay is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens van derden zoals een externe hosting partij (als hosting niet via Plug&Pay plaatsvindt).

18.3 Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Licentienemer Plug&Pay desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Licentienemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

18.4 Licentienemer vrijwaart Plug&Pay voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Licentienemer wordt gehouden of waarvoor Licentienemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.

18.5 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Plug&Pay door Licentienemer worden verwerkt, ligt volledig bij Licentienemer. Licentienemer staat er tegenover Plug&Pay voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Licentienemer vrijwaart Plug&Pay tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 19 – Toepasselijk recht

19.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst tussen partijen.

19.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plug&Pay aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Plug&Pay is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

19.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

B. Hosting

De in dit hoofdstuk ‘Hosting’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien Plug&Pay Diensten, onder welke naam dan ook verleent op het gebied van ‘hosting’ en aanverwante Diensten.


Artikel 20 – Hosting

20.1 Plug&Pay zal de met Licentienemer schriftelijk overeengekomen hostingdiensten verrichten.

20.2 Indien de Overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur tot voorwerp heeft, zal Licentienemer de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De Overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor Licentienemer gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door Licentienemer niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Plug&Pay een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven. 

20.3 Licentienemer is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Licentienemer zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door Licentienemer gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Plug&Pay is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

20.4 Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen heeft de Overeenkomst tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van backup-, uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp. 

20.5 Plug&Pay kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Plug&Pay zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met Licentienemer. 

20.6  Plug&Pay stelt een maximum aan de hoeveelheid opslagruimte en dataverkeer die Licentienemer mag gebruiken in het kader van de Dienst. Indien geen aanvullende afspraken zijn gemaakt wordt het maximum vastgesteld op 15 GB per maand aan dataverkeer en 100 GB aan opslagruimte. Bij meer dan 25% overschrijding van dit maximum zal Plug&Pay contact opnemen met Licentienemer voor een op maat tarief. Er worden nooit zonder overleg met en goedkeuring door Licentienemer extra kosten in rekening gebracht.

20.7  Plug&Pay is niet aansprakelijk voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

20.8 Licentienemer verstrekt hierbij Plug&Pay een onbeperkte licentie om alle door Licentienemer via de systemen van Plug&Pay verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Plug&Pay geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Plug&Pay.


Artikel 21 – Notice and Takedown

21.1 Licentienemer zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of data te verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van enig andere wettelijke verplichting.

21.2 Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Plug&Pay steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van Licentienemer. Licentienemer zal op eerste schriftelijk verzoek van Plug&Pay data en/of informatie onverwijld van de systemen van Plug&Pay verwijderen, bij gebreke waarvan Plug&Pay gerechtigd is naar keuze de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. 

21.3 Plug&Pay is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van dit artikel aan Licentienemer per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te ontzeggen. Het voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten door Plug&Pay jegens Licentienemer. Plug&Pay is in dat geval tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens Licentienemer aansprakelijk te zijn.

21.4 Van Plug&Pay kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van Licentienemer te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en Licentienemer. Licentienemer zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en Plug&Pay schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

C. Affiliate Marketing Software 

De in dit hoofdstuk ‘Affiliate Marketing Software’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien Plug&Pay Diensten, onder welke naam dan ook verleent op het gebied van ‘Affiliate Marketing Software’ en aanverwante Diensten.


Artikel 22 – Definities

Voor dit hoofdstuk gelden aanvullende definities: 

22.1 Advertentiemateriaal: De middelen die door een Licentienemer in het systeem van Plug&Pay aan de Marketeer beschikbaar worden gesteld ter promotie van de Marketingcampagne. 

22.2 Affiliatedienst: de dienst die Plug&Pay aanbiedt bestaande uit enerzijds de bemiddeling in de totstandkoming van Martketingovereenkomst en tussen Licentienemer en Marketeer door het plaatsen van de Marketingcampagne van Licentienemer op haar netwerk en anderzijds het aanbieden van haar netwerkdiensten aan Licentienemer en Marketeer ten aanzien van de uitvoering van de door dezen gesloten Marketingovereenkomst , hierna te noemen ‘Netwerk’; 

22.3 Affiliatesoftware: de software die is ontwikkeld door Plug&Pay en wordt gebruikt bij de Affiliatedienst.

22.4 Beloning: de beloning die de Marketeer en/of Plug&Pay ontvangen, en de Licentienemer betaalt, voor de Affiliatediensten en Marketingovereenkomst. 

22.5 Click: Een potentiele klant die zich via het Methodiek van een Marketeer door middel van een door Plug&Pay beschikbaar gestelde link naar de website van een Licentienemer begeeft; 

22.6 Methodiek: de online marketing methodiek die een Marketeer hanteert ter promotie van de Marketingcampagne van Licentienemer. 

22.7 Marketingovereenkomst: de Overeenkomst tussen Licentienemer en Marketeer waarin de voorwaarden, duur en condities zijn vastgelegd waaronder de Marketeer de door de Licentienemer aangewezen producten en/of diensten via zijn Methodiek promoot en tevens de beloning van de Marketeer is vastgelegd. 

22.8 Marketeer: de natuurlijk of rechtspersoon die het product of de dienst van de Licentienemer op basis van een Marketingovereenkomst via zijn Methodiek promoot. De Marketeer is een zelfstandige ondernemer of particulier die niet als hulppersoon van Plug&Pay of de Licentienemer kan worden beschouwd. 

22.9 Marketingcampagne: alle promoties die de Licentienemer voor bepaalde producten en/of diensten op het Affiliatedienst uitzet en met betrekking tot welke Martketingovereenkomst wenst te sluiten met Marketeers;

22.10 Transactie: Een Transactie is een aankoop, Click, View, aanmelding of een andere handeling zoals omschreven in de Marketingovereenkomst, die uitgevoerd wordt door een potentiele klant of in opdracht van een potentiele klant, op de website van een Licentienemer, of een voor dit doel gedistribueerde pagina of app binnen het netwerk van Plug&Pay;

22.11 View: Een vertoning van een advertentie aan een bezoeker;


Artikel 23 – Marketeer

23.1 Licentienemer betaalt Marketeer direct de Beloning voor de verrichte werkzaamheden. Plug&Pay is geen partij bij deze overeenkomst.

23.2. Voor zover diensten aangeboden door Marketeer gaat Licentienemer bij acceptatie van een aanbod een directe overeenkomst aan met de betreffende Marketeer.

23.3. Ter zake (dergelijke, in het vorige artikellid genoemde) diensten aangeboden door Marketeer komt geen Overeenkomst tot stand tussen Plug&Pay en Licentienemer, maar tussen de betreffende Marketeer en Licentienemer. Plug&Pay is dus geen partij bij de hiervoor bedoelde overeenkomst.

23.4. Plug&Pay is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die Licentienemer lijdt verband houdend met (de uitvoering van) de overeenkomst ter zake diensten aangeboden door Marketeer.

23.5 Licentienemer kan te allen tijde verzoeken dat Plug&Pay de samenwerking met een Marketeer voor de Marketingcampagne met onmiddellijke ingang beëindigt. Op verzoek van Plug&Pay voorziet Licentienemer Plug&Pay van een korte uitleg van de redenen voor de beëindiging. Plug&Pay is niet aansprakelijk voor enige schade op het moment dat dit niet direct gebeurt. 


Artikel 24 – Verplichtingen

24.1 Licentienemer stemt ermee in om Plug&Pay te voorzien van alle informatie, ondersteuning en samenwerking die redelijkerwijs kan worden vereist om Plug&Pay in staat te stellen om zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst uit te voeren.

24.2 Licentienemer verplicht zich ertoe, volgens instructies en met behulp van Plug&Pay, om de Affiliatesoftware te implementeren op de websites van Licentienemer, inclusief alle mobiele versies van dergelijke websites en downloadbare mobiele applicaties, en begrijpt en erkent dat een correcte implementatie van Affiliatesoftware noodzakelijk is voor de Affiliatediensten.

24.3 Licentienemer is alleen verantwoordelijk voor zijn website(s) en producten of diensten die worden verkocht op de website(s), de inhoud en lay-out van een Marketingcampagne en de activiteiten daaronder, en Licentienemer zorgt voor naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving. Licentienemer vrijwaart Plug&Pay van alle rechtszaken, vorderingen en onkosten (inclusief redelijke juridische onkosten), schade of andere vorderingen voor compensatie van eender welke aard als gevolg van (i) de inhoud van Advertentiemateriaal, Marketingcampagne en/of de inhoud van de website(s) van Licentienemer; (ii) logotypes, banners, handelsmerken en andere hypermedialinks of ander materiaal dat door Licentienemer aan Plug&Pay is geleverd; (iii) de verkoop, distributie of marketing van producten of diensten op de website van Licentienemer; of (iv) schending van Licentienemer van deze Overeenkomst.

24.4 Licentienemer is verantwoordelijk voor het opstellen van een omschrijving van zijn Marketingcampagne en Advertentiemateriaal.

24.5 Plug&Pay kan de Marketingcampagne te allen tijde met onmiddellijke ingang verwijderen van de lijst van beschikbare Marketingcampagne’s als Affiliatesoftware-problemen of andere kwesties die Marketeer of Plug&Pay benadelen, niet binnen zeven (7) dagen na schriftelijke kennisgeving ervan worden opgelost.

24.6 Licentienemer geeft Plug&Pay het recht om de Marketingcampagne, Advertentiemateriaal en klantgegevens van Licentienemer te gebruiken voor het leveren van de Affiliatediensten (inclusief voor het vermijden van twijfel bij het controleren van de verschuldigde Beloning), onderzoek, technische ontwikkeling, analyse, promotionele doeleinden of op een andere redelijke manier.


Artikel 25 – Inspanningsverplichting 

25.1 Plug&Pay zal zich naar beste kunnen inspannen zijn Affiliatedienst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Licentienemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Affiliatediensten van Plug&Pay worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis en er wordt uitdrukkelijk door Plug&Pay geen resultaat toegezegd.

25.2 Plug&Pay is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes, Affiliatesoftware of certificaten, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van Plug&Pay. 

25.3 Plug&Pay is niet gehouden bij de uitvoering van zijn Affiliatediensten aanwijzingen van Licentienemer op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen Affiliatediensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Plug&Pay.